Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ _ Bà Lưu Phương Lan, Phó tổng giám đốc PTI