Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá 2015