Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022