Test quy định pháp luật trong dịch vụ khách hàng 2