Quyết định số 54/QĐ-PTI-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Cao Bá Huy