Quyết định HDQT về bầu Phó Chủ tịch HĐQT Ông Kim Kang Wook và Ông Vũ Hoàng Hà