PTI thông báo mất ấn chỉ - Công ty BH Bưu Điện Phía Bắc và Cà Mau

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm xin thông báo về việc mất ấn chỉ tại 2 công ty thành viên.

1. Công ty Bảo hiểm Bưu điện Phía Bắc Chi tiết file đính kèm
2. Công ty Bảo hiêm Bưu Điện Cà Mau Chi tiết file đính kèm