PTI thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022