PTI Thái Nguyên thông báo mất ấn chỉ ngày 20/01/2021