PTI Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp sau thuế năm 2017