PTI Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm trước