PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ ngày 31/12/2020