PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ ngày 23.08.2021