Ông Park, Ki Hyun

Ông Park, Ki Hyun

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Park, Ki Hyun là Thạc sỹ MBA Tài chính Đại học Rutgers, Hoa Kỳ. Hiện ông giữ chức vụ Trưởng phòng Phát triển dự án Công ty Bảo hiểm DB.

In Trang