Ông Nguyễn Minh Đức

Ông Nguyễn Minh Đức

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Minh Đức là Thạc sỹ ngành Kế toán Đại học Cong nghệ Swinburne, Úc. Ông công tác trong lĩnh vực tài chính 20 năm và hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

In Trang