Ông Nguyễn Hữu Thắng

Ông Nguyễn Hữu Thắng

Trưởng Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Thắng gia nhập PTI từ năm 2012. Trước khi là trưởng ban kiểm soát ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán. Ông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân.

In Trang