Ông Đoàn Kiên

Ông Đoàn Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đoàn Kiên có 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Ông gia nhập PTI năm 2008 và từng giữ các vị trí quan trọng tại PTI như Phó giám đốc Ban tài chính kế toán, Giám đốc Ban kế hoạch - Marketing, giám đốc đơn vị PTI Đà Nẵng, PTI Hải Hưng, PTI Bến Thành...với những thành tích đã đạt được, tháng 8 năm 2018 Ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2018.

In Trang