Ông Cao Bá Huy

Ông Cao Bá Huy

Phó Tổng Giám đốc

Ông là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Giám định Bồi thường - Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn trước khi trở thành Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2017.

In Trang