Ông Bùi Xuân Thu.

Ông Bùi Xuân Thu.

Tổng Giám đốc

Ông Bùi Xuân Thu là cử nhân Tài chính, Luật và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông công tác trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm 25 năm và hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

In Trang