NQ 95 Thông qua BCKQKD 9 tháng đầu năm 2016 ước thực hiện năm 2016