NQ 10 - HDQT dừng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2016