Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P7

Câu 19: Tại sao lại áp dụng mức khấu trừ khi tham gia bảo hiểm vật chất PTI?

Trả lời :

Mức khấu trừ là việc khách hàng đồng bảo hiểm với PTI do đó:

· Đặt ra một mức trách nhiệm cho chính khách hàng, đặc biệt là lái xe đối với xe được bảo hiểm, mức trách nhiệm tuy thấp nhưng sẽ giúp khách hàng ý thức hơn về việc giữ gìn đảm bảo tài sản của mình;

· Các mức khấu trừ được đặt ra để khách hàng lựa chọn tương ứng với mức phí bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính của mình;

· Khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí không cần thiết đối với các trường hợp xe thiệt hại nhỏ tổn thất không đáng kể mà chủ xe có thể tự thanh toán chi phí thiệt hại.

· Mức khấu trừ được ấn định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm với mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 đồng/ vụ.

Câu 20: Chủ xe có được đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm hay không?

Trả lời:

· Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia

· Trường hợp khách hàng chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn phải thông báo bằng văn bản cho bảo hiểm PTI. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của khách hàng, bảo hiểm PTI phải hoàn lại cho khách hàng 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Lưu ý rằng bảo hiểm PTI không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm.

· Trường hợp bảo hiểm PTI đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày bảo hiểm PTI thông báo bằng văn bản cho Chủ xe cơ giới, bảo hiểm PTI sẽ hoàn lại phí bảo hiểm cho khách hàng tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm

 

Câu 21: Thời gian để yêu cầu, thanh toán và đòi khiếu nại bồi thường cho khách hàng là bao lâu?

Trả lời:

ü Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ü Trong 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư TT 22/2016/TT-BTC và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho bảo hiểm PTI

ü Thời hạn thanh toán bồi thường của bảo hiểm PTI là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI