Người dân thôn Yên Bắc nhận quyền lợi bảo hiểm từ PTI