Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT-PTI về thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021