Nghị quyết 04/NQ-PTI-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng