Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước