Công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp quý I/2014.