Công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên độ 2014.