Cơ sở pháp lý về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

 

Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam là Luật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Câu hỏi: 

Xin hỏi cơ sở pháp lý về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay? Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?

Trả lời

Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam là Luật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;

- Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

- Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, còn có các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi của NHNN, các Bộ, ngành ban hành, các quy chế, quy định về bảo hiểm tiền gửi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành.

Điều 8, Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định: 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi. 

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi. 

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi. 

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi tại địa phương./.