[Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới] Thông báo điều khoản bảo hiểm bổ sung

Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện thông báo triển khai điều khoản bổ sung đối với sản phẩm bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, Tổng Công ty thông báo triển khai điều khoản bảo hiểm bổ sung đối với sản phẩm bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới như sau:

1. Nội dung điều khoản và phụ phí bổ sung

1.1. Bảo hiểm hiểm thay đổi thông số kỹ thuật của xe - Mã số BS19/PTI-XCG

a. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- Đối với xe ô tô chở hàng: áp dụng khi thay đổi kết cấu, kích thước thùng chở hàng

- Đối với xe chở người, xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng: áp dụng khi thay đổi thông số kỹ thuật của la-zăng và/ hoặc lốp xe

b. Quyền lợi bảo hiểm:

- PTI sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, khắc phục những thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm của xe khi Thông số kỹ thuật thực tế của xe không phù hợp với thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận kiểm định.

c. Phụ phí bảo hiểm: 0,2% (đã bao gồm VAT)

1.2. Bảo hiểm chi trả lãi suất khoản vay trong thời gian sửa chữa xe – Mã số BS20/PTI-XCG

  1. Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:

Xe ô tô là tài sản thế chấp vay vốn tại ngân hàng.

  1. Quyền lợi bảo hiểm:
  • PTI sẽ thanh toán lại cho khách hàng chi phí lãi suất mà chủ xe cơ giới phải trả cho Ngân hàng trong thời gian sửa chữa xe do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Ngày để tính bồi thường: là thời gian tính từ khi xe bị tai nạn vào xưởng đến ngày xe sửa chữa xong hoặc ngày PTI ra thông báo bồi thường vật chất xe (tùy theo ngày nào đến trước).

  • Chi phí lãi suất được thanh toán: PTI sẽ thanh toán 100% chi phí lãi suất thực tế/ ngày, giới hạn về số ngày sẽ được quy định trên hợp đồng/GCNBH.
  • Trong thời gian bảo hiểm nếu Chủ xe đã tất toán công nợ với ngân hàng thì phạm vi bảo hiểm này tự động chấm dứt hiệu lực.

c. Miễn thường không khấu trừ: 05 ngày/vụ.

d. Phụ Phí bảo hiểm: Khách hàng lựa chọn các phương án tham gia bảo hiểm sau

Lựa chọn 1:

- Tỷ lệ phí: 0.05% (đã bao gồm VAT).

- PTI sẽ thanh toán tối đa 30 ngày/vụ, không giới hạn số lần bồi thường trong năm bảo hiểm.

Lựa chọn 2:

- Tỷ lệ phí: 0.065% (đã bao gồm VAT).

- PTI sẽ thanh toán tối đa 60 ngày/ vụ, không giới hạn số lần bồi thường trong năm bảo hiểm.

Lựa chọn 3:

- Tỷ lệ phí: 0.08% (đã bao gồm VAT).

- PTI không giới hạn số ngày bồi thường tối đa/vụ và số vụ bồi thường trong năm bảo hiểm.

2. Quy định về khai thác

Đơn vị chủ động đào tạo, truyền thông điều khoản bổ sung đến các ngân hàng, showroom hợp tác với PTI.

Tư vấn cho khách hàng các lựa chọn về quyền lợi bảo hiểm

Bắt buộc thực hiện lập hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm theo hướng dẫn tại phụ lục 01.

3. Quy định về giám định – bồi thường.

 Bộ phận Giám định – Bồi thường bắt buộc phải thực hiện kiểm tra hợp đồng bảo hiểm và GCNBH theo nội dung hướng dẫn tại phụ lục 01.

Riêng đối với điều khoản BS20/PTI-XCG: Yêu cầu bắt buộc về hồ sơ bồi thường: Ngoài các chứng từ theo quy định hiện hành GĐV hướng dẫn khách hàng cung cấp thêm cho PTI chứng từ gốc chứng minh khách hàng đã trả lãi cho ngân hàng trong kỳ bao gồm cả ngày thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của PTI. Khách hàng cần cung cấp cho PTI các chứng từ sau:

   + Phiếu tính lãi tiền vay của khách hàng gắn với hợp đồng tín dụng (Phụ lục 02).

   + Bản sao hợp đồng tín dụng có thể hiện thông tin xe được bảo hiểm, số hợp đồng tín dụng trùng với số ghi trên phiếu tính lãi tiền vay.

4. Thời gian áp dụng:

Điều khoản bảo hiểm bổ sung BS19/PTI-XCG; BS20/PTI-XCG có hiệu lực từ ngày 20/05/2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng công ty để có phương án giải quyết cụ thể.

Tổng Công ty thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

 - TGĐ (để báo cáo);

 - Các PTGĐ (để p/h thực hiện) ;

 - Ban BANCA,KHTC, KHMKT (để tr/khai);

 - Trung tâm GĐBT KV HN, HCM, CallCenter (t/hiện);

 - Lưu VT - BHXCG.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thái

Tham khảo chi tiết tại đây: Công văn 1964 thông báo triển khai ĐKBS mới