Bảo hiểm toàn diện học sinh

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường học: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Phạm vi địa lý

 •  Những rủi ro xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

 • Điều kiện A: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật

 • Điều kiện B: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn;

 • Điều kiện C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản;

 • Điều kiện D: Bảo hiểm cho trường hợp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản thương tật thân thể do tai nạn.

Số tiền bảo hiểm

 • Số tiền bảo hiểm cho mỗi điều kiện bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PTI trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm ứng với điều kiện bảo hiểm đó.

 • Số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho mỗi điều kiện;

  -> Click để xem chi tiết về sản phẩm
  - Quy tắc bảo hiểm toàn diện học sinh theo QĐ số 258/QĐ-PTI-BHCN

Quyền lợi bảo hiểm:

 • NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm;
 • Trường hợp NĐBH chết thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCN hoặc hợp đồng bảo hiểm;
 • Nếu NĐBH bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả tiền theo “Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”
 • Trường hợp NĐBH phải phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, PTI trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỉ kệ trả tiền phẫu thuật” đính kèm Quy tắc bảo hiểm nay.
 • NĐBH ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện, PTI sẽ trả trợ cấp nằm viện theo tỷ lệ 0,3% số tiền bảo hiểm/ ngày, tối đa 60 ngày/ năm.