5 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 57,5 nghìn tỷ đồng

Tổng giá trị tài sản bảo hiểm 5 tháng đầu năm ước đạt 414,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 339,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của thị trường bảo hiểm ước đạt 90,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 57,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% so cùng kỳ năm 2018.

Đó là số liệu tổng kết hoạt động thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm vừa được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính công bố.

Trong năm 2019, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%.

Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Cùng với đó, thị trường này có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Cũng trong năm 2018, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 394.192 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 82.903 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 311.289 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm ước đạt 321.165 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 42.648 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 278.517 tỷ đồng.