PTI thông báo về việc cấp Giấy xác nhận sở hữu cổ phần