PTI công bố thông tin nhận được Công văn chấp thuận của Bộ Tài chính về việc thay đổi Tổng Giám đốc