Nghị quyết HĐQT số 20 về Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 thay thế cho nghị quyêt số 14 ngày 26/03/2021