Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-PTI-HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021