Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-PTI Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2019