Nghị quyết 06/NQ-PTI-HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022