Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm trước