Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm trước