Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo riêng, lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được soát xét