Test quy định pháp luật trong dịch vụ khách hàng _en-US