Bảo hiểm trách nhiệm

1. Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba 2. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng/sản phẩm 3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế và giám sát

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm:

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác

Phạm vi bảo hiểm:

PTI sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với các trách nhiệm pháp lý phát sinh ngoài hợp đồng (thiệt hại đối với bên thứ ba) do lỗi bất cẩn hay sai sót trong quá trình thực hiện các công việc và/hoặc cáchoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra

  • Thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với người thứ 3

  • Tổn hại bất ngờ đối với tài sản

  • Thiệt hại tài sản làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hoặc thu nhập.

  • Các chi phí kiện tụng.

  • Chi phí cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hạn chế tổn thất. 

  • Và một số rủi ro khác.