Bảo hiểm tai nạn con người

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi:

- Đối với cấp theo hợp đồng: từ 16 đến 65 tuổi.

- Đối với cấp đơn lẻ theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hộ gia đình: từ đủ 01 tuổi đến 65 tuổi.

2. Phạm vi bảo hiểm

- Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

- Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.

- Thương tật tạm thời do tai nạn.

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết

4. Số tiền bảo hiểm - Quyền lợi bảo hiểm:

Xem chi tiết

5. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

Xem chi tiết