Bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt nhằm bảo vệ Tài sản là bất động sản (loại trừ đất) và động sản các loại của cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, được khai báo cho mục đích bảo hiểm trong hợp đồng và/ hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, bao gồm: 

Thông tin chi tiết

Phạm vi bảo hiểm

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây: 

 • Đâm, va, lật, đổ.

 • Hoả hoạn, cháy, nổ.

 • Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, sụt lở.

 • Vật thể từ bên ngoài xe tác động lên xe.

 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

 • Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc.

Ngoài ra PTI còn hỗ trợ những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

 • Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm.

 • Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất không vượt quá 20.000.000 đồng/vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản).

 • Giám định tổn thất.

  Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của PTI (không bao gồm chi phí giám định tổn thất) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm:

Phí bảo hiểm được tính theo công thức sau:

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Trong đó:

Tỷ lê phí bảo hiểm được tính trên cơ sở các yếu tố

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm.

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm

 • Yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm.

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm

 • Yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm.

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm

 • Yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm.

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm