PTI thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016
 In bản tin