PTI thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 In bản tin