Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết 14/NQ-PTI-HĐQT về Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Xem chi tiết.


 

 In bản tin