PTI thông báo nghị quyết HĐQT số 95 về Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, ước thực hiện năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
 In bản tin