01-01-2020

21-04-2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  

11-04-2017

Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 bản Profile  

04-04-2017

Consolidated financial statements 2016  

04-04-2017

Combined financial statements 2016  

03-04-2017

1.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 2.Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 3.Giấy xác nhận tham dự Đại hội 4.Tài liệu họp ĐHĐCD 2017  

31-03-2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp năm 2016 Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất năm 2016