01-01-2020

25-01-2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước  

24-01-2017

Xem chi tiết Báo cáo  

31-10-2016

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2016 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016  

31-10-2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 9 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước