01-01-2020

23-03-2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016  

14-03-2017

Nghị quyết 14/NQ-PTI-HĐQT về Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

13-03-2017

PTI thông báo kết quả giao dịch mã chứng khoán VNR của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

25-01-2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước  

24-01-2017

Xem chi tiết Báo cáo