01-01-2020

03-05-2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 1 năm 2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 1 năm 2017  

28-04-2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2017  

21-04-2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  

11-04-2017

Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 bản Profile Báo cáo thường niên 2016 bản Tiếng anh  

04-04-2017

Consolidated financial statements 2016  

04-04-2017

Combined financial statements 2016